Adjust text size

Pharmacognosy
  • Rashmi MallyaDr. Rashmi MallyaProfessor & HOD of Pharmacognosy, M. Pharm. Ph.D.
  • manishaDr. Manisha J. OzaAssociate Professor, M. Pharm. Ph.D.
  • Dr. Madhavi ApteDr. Madhavi ApteAssistant Professor, M. Pharm. Ph.D
  • bncpMs. Mansi GaonkarAssistant Professor, M. Pharm
  • Rashmi MallyaDr. Rashmi MallyaProfessor & HOD of Pharmacognosy, M. Pharm. Ph.D.
  • manishaDr. Manisha J. OzaAssociate Professor, M. Pharm. Ph.D.
  • Dr. Madhavi ApteDr. Madhavi ApteAssistant Professor, M. Pharm. Ph.D
  • bncpMs. Mansi GaonkarAssistant Professor, M. Pharm