Adjust text size

Pharmacognosy
 • Rashmi MallyaDr. Rashmi MallyaHOD- Pharmacognosy &
  Assistant Professor
  (M. Pharm. Ph.D.)
 • manishaDr. Manisha J. OzaAssistant Professor
  (M. Pharm. Ph.D.)
 • Dr. Madhavi ApteDr. Madhavi ApteAssistant Professor
  (M. Pharm. Ph.D)
 • Rashmi MallyaDr. Rashmi MallyaHOD- Pharmacognosy &
  Assistant Professor
  (M. Pharm. Ph.D.)
 • manishaDr. Manisha J. OzaAssistant Professor
  (M. Pharm. Ph.D.)
 • Dr. Madhavi ApteDr. Madhavi ApteAssistant Professor
  (M. Pharm. Ph.D)